Privacy Policy

Met respect voor uw privacy


BELGIUM BUILDING verwerkt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy.
Wij leven de bepalingen van de General Data Protection Regulation of GDPR na, aangezien uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens voor ons van het grootste belang zijn. Het doel van dit privacybeleid is om uit te leggen op welke manier wij uw gegevens verwerken.


Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan BELGIUM BUILDING u, direct of indirect, kan identificeren. Aan de hand van uw naam of rijksregisternummer weten wij direct dat u het bent (direct), maar wij kunnen u ook identificeren aan de hand van een combinatie van uw adres, leeftijd en geslacht (indirect). Dit betekent dat ook deze laatste gegevens persoonsgegevens zijn. Kortom, persoonsgegevens zijn alle gegevens die op enigerlei wijze aan u kunnen worden gekoppeld, zoals uw e-mailadres, uw telefoonnummer of zelfs uw IP-adres (het internetadres van uw computer).


Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
De GDPR is niets anders dan de nieuwe Europese privacywet.
De “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”, ook wel de “Privacywet” genoemd, beschermde vroeger uw persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 werd deze oude Privacywet vervangen door een nieuwe Europese Privacywet: de GDPR of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving heeft nog steeds betrekking op de “verwerking” van persoonsgegevens. De term “verwerking” is volgens die wetgeving een zeer ruim begrip. Alles wat we met uw persoonsgegevens doen, valt onder “verwerking”: we slaan ze op, raadplegen ze, sturen ze door, sorteren ze, verspreiden ze, werken ze bij, enz.


Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
BELGIUM BUILDING is de “verantwoordelijke voor de verwerking”. Dit betekent dat wij bepalen welke gegevens wij verzamelen en met welk doel. In juridische termen bepalen wij het “doel van de verwerking”. Maar dat betekent niet dat alle medewerkers van BELGIUM BUILDING overal toegang toe hebben. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de afdelingen en medewerkers die ze voor hun werk nodig hebben.
Soms is BELGIUM BUILDING niet de enige “verantwoordelijke voor de verwerking”. Dat is bijvoorbeeld het geval als projecten samen met andere organisaties worden ondernomen.
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit doorgeven of ter beschikking stellen aan derden zonder geldige reden. Wij doen dat alleen met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. In die gevallen hebben wij duidelijke legitieme gronden.
Rechtsgrond om persoonsgegevens “rechtmatig” te verwerken.
BELGIUM BUILDING gebruikt uw persoonsgegevens nooit zonder geldige reden. Wij gebruiken ze alleen voor doeleinden waarvoor wij duidelijke legitieme gronden hebben, ook wel “rechtmatigheid” genoemd. Onze 4 belangrijkste rechtmatige gronden zijn de volgende:

 1. U geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. Wij zullen u eerst details geven over wat deze toestemming precies inhoudt, hoe u uw toestemming eenvoudig kunt intrekken, met wie wij uw gegevens zullen delen en hoe lang wij van plan zijn uw gegevens te bewaren. Zo kunt u uw toestemming met kennis van zaken geven.
  Een voorbeeld:
  U geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief.
 2. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u een overeenkomst bent aangegaan met de BELGIE BOUWEN.
 3. Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een bevel krachtens Europese wetgeving, federale wetten of Vlaamse decreten en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Soms vormt de GDPR zelf de wettelijke basis, bijvoorbeeld voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek en voor archivering in het algemeen belang.
  Een voorbeeld:
  De dienst Burgerzaken van de Stad heeft de verplichting om gegevens van elke Gentenaar op te nemen in het bevolkingsregister.
  In specifieke gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken om u te beschermen. Dit doen wij echter alleen in zeer uitzonderlijke levensbedreigende noodsituaties of in geval van rampen.
 • de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken
 • de persoonsgegevens die voor elk van die doeleinden nodig zijn
 • de wijze waarop wij uw persoonsgegevens rechtmatig verwerken
 • de termijn gedurende welke wij uw gegevens zullen bewaren
  In dit overzicht staan ook alle doeleinden waarvoor wij uw toestemming niet nodig hebben of kunnen vragen, en waarover wij u dus niet vooraf informeren.
  Soms archiveren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de archiefwetgeving. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wij uw persoonsgegevens langer in ons archief bewaren dan de eerst aangegeven bewaartermijn. In dat geval verandert het doel van de verwerking in “archivering in het algemeen belang” en is het niet langer het doel waarvoor wij uw gegevens eerst gebruikten. Gedurende deze periode zullen wij ze niet op andere wijze verwerken dan strikt noodzakelijk is voor de bewaring ervan.

Wat zijn uw rechten?
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Recht op toegang en gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor wij deze verwerken. Wij zullen u vragen om uw identiteit te bewijzen, zodat wij er zeker van zijn dat wij de juiste persoon toegang geven tot uw persoonsgegevens.
Als u inzage in uw gegevens vraagt, kunt u deze aan de balie in digitale vorm afhalen. Wij zullen ze u verstrekken in een gangbaar formaat (bijv. pdf of Word). Op uw verzoek kunnen wij ze verstrekken in een machinaal leesbaar formaat (bijv. Excel). Wij kunnen ook een gedrukte versie van uw gegevens naar uw woonplaats sturen.
U hebt dan het recht om uw persoonsgegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, maar wij zijn ook bereid om voor de overdracht te zorgen als u dat wilt en als dat technisch mogelijk is.
Recht op rectificatie
Indien u vaststelt dat de persoonsgegevens waarover BELGIUM BUILDING beschikt onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze te laten rechtzetten.
Recht om vergeten te worden
In een aantal gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen. Deze gevallen omvatten:

 • gevallen waarin wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij ze oorspronkelijk hebben verwerkt
 • gevallen waarin wij uw toestemming nodig hebben om ze te verwerken en u besluit uw toestemming in te trekken
 • gevallen waarin u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde redenen zijn om de verwerking voort te zetten
 • gevallen waarin wij uw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerken ondanks al onze inspanningen
 • gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te wissen
  Let op: vaak zijn wij verplicht uw gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren en kunnen wij niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan uw verzoek om te worden vergeten. U kunt bijvoorbeeld niet uit het bevolkingsregister worden geschrapt.
  Het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.
  U hebt het recht om de verwerking te beperken
 • als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw gegevens te controleren
 • indien wij uw persoonsgegevens ondanks al onze inspanningen op onwettige wijze verwerken, maar u er de voorkeur aan geeft dat wij uw persoonsgegevens niet wissen
 • indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor een gerechtelijke procedure
 • als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde redenen zijn om de verwerking voort te zetten
  U heeft het recht om bezwaar te maken indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van onze taken in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag. Indien uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde gronden van BELGIUM BUILDING, zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens.
  De overheid bepaalt vaak louter op basis van een aantal kenmerken of u ergens voor in aanmerking komt (een studiebeurs bijvoorbeeld). U heeft het recht om tussenkomst van een mens te vragen als dit grote gevolgen voor u kan hebben, tenzij:
 • wij uw persoonsgegevens op die manier moeten verwerken op grond van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten
 • het wettelijk is toegestaan en uw rechten en vrijheden worden beschermd
 • u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft.

 • Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
  U kunt uw rechten op verschillende manieren uitoefenen:
 • U kunt een verzoek indienen via een e-mail op belgiumguilding@gmail.com.
 • U kunt ons uw verzoek ook per post sturen, naar dit adres:
  Functionaris voor gegevensbescherming
  Lobeliastraat 61
  9000 Gent
  Wij zullen u zo snel mogelijk een antwoord sturen: uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw verzoek en het bewijs van uw identiteit. De uitoefening van uw rechten is normaal gezien kosteloos. Als uw verzoek buitensporig is of als u vaak hetzelfde verzoek indient, heeft de Stad het recht een vergoeding te vragen of uw verzoek te weigeren.

Call Now Button